Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

O przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego mogą ubiegać się chorzy, którzy wymagają całodobowych
i kompleksowych świadczeń pielęgnacyjnych, mają rozpoznaną chorobę przewlekłą i którzy w ocenie skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.

Podstawą przyjęcia chorego do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest skierowanie. Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca.

Do skierowania należy dołączyć pełną dokumentację, którą można pobrać tutaj.

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, należy dodatkowo dołączyć:

postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu

postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna

zgoda Sądu na umieszczenie w Zakładzie

Przyjęcia odbywają się planowo, według prowadzonego rejestru osób oczekujących.

O przyjęciu decyduje Dyrektor Zakładu na podstawie skierowania lekarskiego i dokumentacji
medycznej oraz w oparciu o opinie lekarza zakładowego.
 

WAŻNE!
do Zakładu nie może być przyjęty pacjent, jeżeli podstawowym wskazaniem jest choroba nowotworowa,
choroba psychiczna lub uzależnienie, w szczególności od alkoholu.
 

Podstawy formalno – prawne funkcjonowania Zakładu:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz.654) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych ( Dz. U.2012.731).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1719).

Zarządzenie Nr 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.viagra nedir fiyatıhttps://viagrasatisi.blogkullan.com/